Gemiddelde zon PV opbrengst in Nederland in 2016: 0,92 kWh/Wp

Recente cijfers geven aan dat er in 2016 wederom meer zonuren waren dan in een gemiddeld jaar. Reden voor SolarCare om net als voorgaande jaren te onderzoeken hoe dit in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijkse gemonitorde zon PV installaties wederom 2000 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 10 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s). PV-installaties met micro-inverters zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht.

In 2016 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,92 kWh/Wp. (in 2015 was deze factor 0,93, in 2014 0,91 en in 2013 0,89). In 2016 waren de opbrengsten gemiddeld per installatie dus nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.

In de maanden juni en juli lag de zon PV-opbrengst ruim onder gemiddeld, vanwege het beperkt aantal zonuren. Gelukkig werd dit gecompenseerd door meer zon in het voorjaar en de mooie nazomermaanden.

We mogen dus concluderen dat ondanks de slechte zomermaanden in de afgelopen jaren, de jaaropbrengsten in Nederland toch relatief stabiel zijn en op een behoorlijk hoog niveau liggen.

Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2016 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500Wp (14 panelen van 250Wp). Deze installatie leverde in 2016 een opbrengst op van 3220 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3250 kWh in 2015.


SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.